Міжнародна наукова конференція. Громадські культурно-мистецькі ініціативи ХХІ ст. у міжнародному діалозі: досягнення та виклики

 • 15 Вересня, 2020


15 вересня 2020 року відбудеться Міжнародна наукова конференція “Громадські культурно-мистецькі ініціативи ХХІ століття в міжнародному діалозі: досягнення та виклики”, організована Львівським обласним благодійним фондом “ТОРБА”.

Наукова проблематика конференції:

Міжнародна наукова конференція присвячена важливим та актуальним питанням громадських культурних та мистецьких ініціатив у сучасному світі. Конференція спрямована на обговорення та аналіз різноманітних аспектів цієї проблематики та її впливу на суспільство.

Основні наукові проблеми та теми, які будуть розглядатися на конференції, включають:

 1. Громадські ініціативи в сфері культури і мистецтва: Дослідження активності громадян у створенні та підтримці культурних та мистецьких проектів, їхній внесок у розвиток мистецтва та культури.
 2. Міжнародний діалог та обмін культурними цінностями: Аналіз взаємодії культурних ініціатив між різними країнами та регіонами, спільні проекти і співпраця.
 3. Виклики та перспективи громадських ініціатив: Розгляд актуальних проблем та завдань, що стоять перед громадськими культурно-мистецькими ініціативами, та пошук шляхів їх вирішення.
 4. Інновації в культурі і мистецтві: Провідні тренди та новаторські підходи у сучасних культурних та мистецьких ініціативах.
 5. Вплив громадських ініціатив на суспільство: Аналіз впливу культурних та мистецьких ініціатив на соціальні, культурні та економічні процеси.

Конференція розпочнеться о 10:00 за адресою: м. Львів, вул. Леся Курбаса, 3.

International Scientific Conference. Civic Cultural and Artistic Initiatives of the 21st Century in International Dialogue: Achievements and Challenges.

On September 15, 2020, an International Scientific Conference titled “Civic Cultural and Artistic Initiatives of the 21st Century in International Dialogue: Achievements and Challenges” will take place. This conference is organized by the Lviv Regional Charity Fund “TORBA.”

Scientific Focus of the Conference:

The International Scientific Conference is dedicated to significant and current issues concerning civic cultural and artistic initiatives in today’s world. The conference aims to discuss and analyze various aspects of this subject matter and its impact on society.

Key scientific problems and topics that will be addressed at the conference include:

 1. Civic Initiatives in Culture and Arts: Research on citizens’ involvement in creating and supporting cultural and artistic projects, their contribution to the development of art and culture.
 2. International Dialogue and Exchange of Cultural Values: Analysis of the interaction of cultural initiatives among different countries and regions, collaborative projects, and cooperation.
 3. Challenges and Prospects of Civic Initiatives: Examination of current issues and tasks faced by civic cultural and artistic initiatives, as well as finding solutions to them.
 4. Innovations in Culture and Arts: Leading trends and innovative approaches in contemporary cultural and artistic initiatives.
 5. The Impact of Civic Initiatives on Society: Analysis of the influence of cultural and artistic initiatives on social, cultural, and economic processes.

The conference will commence at 10:00 AM at the following address: 3 Lesya Kurbasa Street, Lviv, Ukraine.